9299.net
大学生考试网 让学习变简单
当前位置:首页 >> 数学 >>

重庆市綦江中学2018_2019学年高二数学上学期第三学月考试题理20-含答案

重庆市綦江中学2018_2019学年高二数学上学期第三学月考试题理20-含答案

2018-2019 120 150 1 2 5 60 1 A(0,4) B12 AB A 2 B 3 C -2 D 2( ) A B C D 3 x2 y 2 4x 1 A 205 B 20 5 C 025 D 02 5 4 2, 2,5, 6, 4, 4, , , A B C D 5 M 1,0 k x2 4x y2 5 0 k A 0 k 5 B 5 k 0 C 0 k 13 D 0 k 5 6 A1,3Bm,1 x y c 0 m c A -1 B 2 C 3 D 0 7 2 4 7 11 ...... A 21 B 22 C 23 D 24 8 ax y 0 a R C : x2 y2 2ax 2 y 2 0 A, B C ACB C 3 A 8 B 6 C 4 D 2 9(1) A' B'C ' (2) OA OB 2, OC 3 ( ) A 8 3 B12 3 C 24 3 D 36 8 3 10 l : xcos ysin 1 0a R x 22 y 2 5 4 l A 1 B 2 C 3 D 4 11 2 2 A 2 B1 C 2 D 3 12 M A B 0 1 M x2 y2 1 A 1 2 , 0 B1, M O 2 MA MB A 6 B 7 C 10 D 11 II 5 20 13(mn) 4x3y100 m2n2 _____________; 14 2 ______________; 15 M{(xy)|y 9 x2 y0}N{(xy)|yxb} MN b __________; 16 M (x1, y1), N (x2 , y2 ) , l:ax+by+c=0, ax1 by1 c . ax2 by2 c , N l l MN, =1 =-1, l MN >1, MN l l MN . ___________ 6 70 17 10 A(0, 6), B(4, 0), C(10, 4) ,: 1AC 2ABC 18 12 P ABCD AB / /CD CD 2AB AD CD PAD A B C D PAD P A P D 2 1 PBD 2 P ABCD 1 PBD . 19 12 AD / /BC AD=2BC AD CD , EG / / AD EG=AD CD / /FG CD=2FG DG ABCD DA=DC=DG=2. 1 M CF N EG MN / /CDE 2 P DG BP ADGE 60 DP . 20 12 O x2 y2 9 l y 2x 5 . 1 l O M , N MN 2 m l0 x y m 0 O l m . 21 12 2 ABCD CD M CD C, D 1 AMD BMC 2 M ABC MAB MCD 22 12 A m 2 m >0 x OB m y OC O 1 A 2 m OBC 3 l : 2x y 4 0 A PQ |OP|=|OQ| |PQ|

网站首页 | 网站地图 | 学霸百科
All rights reserved Powered by 大学生考试网 9299.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com