9299.net
大学生考试网 让学习变简单
当前位置:首页 >> 数学 >>

全国各地高考文科数学试题分类汇编(16份)

全国各地高考文科数学试题分类汇编(16份)


精 品 全国各地高考文科数学试题分类汇编 1:集合 一、选择题 1 . ( 2013 年 上 海 高 考 数 学 试 题 ( 文 科 )) 设 常 数 a ? R , 集 合 A ?? x |? ( ) A . ? ??,2? 【答案】B x ?1 ?? , B ? ?x | x ? a ? 1 x ? ? 0 ? .若 A? B ? R ,则 a 的取值范围为 ? a? B. ? ??, 2? C. ? 2, ??? D. ? 2, ??? 2 . ( 2013 年高考重庆卷(文) ) 已知集合 U ? {1, 2, 3, 4} , 集合 A={1,2}, B ={2,3} , 则 ? U ( A ? B) ? ( A. {1,3, 4} 【答案】D ) B. {3, 4} C. {3} D. {4} 3 . (2013 年高考浙江卷(文) )设集合 S={x|x>-2},T={x|-4≤x≤1},则 S∩T= ( ) A.[-4,+∞) 【答案】D B.(-2, +∞) C.[-4,1] D.(-2,1] 4 . (2013 年高考天津卷(文) )已知集合 A = {x∈R| |x|≤2}, B= {x∈R| x≤1}, 则 A ? B ? ( A. (??, 2] 【答案】D 5 . (2013 年高考四川卷(文) )设集合 A ? {1, 2,3} ,集合 B ? {?2,2} ,则 A ? B ? ( ) B.[1,2] C.[-2,2] D.[-2,1] ) A. ? 【答案】B B. {2} C. {?2, 2} D. {?2,1, 2,3} 6 . ( 2013 年 高 考 山 东 卷 ( 文 ) )已知集合 A、B 均 为 全 集 U ? {1,2,3,4} 的 子 集 , 且 ( D. ? ) ?U ( A ? B) ? {4} , B ? {1, 2} ,则 A ? ?U B ? A.{3} 【答案】A 7 . ( 2013 年 高 考 辽 宁 卷 ( 文 ) )已知集合 B.{4} C.{3,4} A ? ?1,2,3,4?, B ? ?x | x ? 2?, 则A ? B ? ( ) D. ?0,1, 2? A. ?0? 【答案】B B. ?0,1? C. ?0, 2? 8 . ( 2013 年高考课标 Ⅱ 卷(文) ) 已知集合 M={x|-3<X<1},N={-3,-2,-1,0,1}, 则 M∩N= A.{-2,-1,0,1} B.{-3,-2,-1 ,0} C.{-2,-1,0} ( D.{-3,-2,-1 } ) 精 品 【答案】C 9 . (2013 年高考课标Ⅰ卷 (文) ) 已知集合 A ? {1, 2,3, 4} , B ? {x | x ? n 2 , n ? A} ,则 A ? B ? ) A.{0} 【答案】A B.{-1,,0} C.{0,1} 2 ( D.{-1,,0,1} 10 . ( 2013 年高考江西卷(文) ) 若集合 A ={x∈R|ax +ax+1=0} 其中只有一个元素 , 则 a= ( A.4 B.2 C. 0 D.0 或 4 ) 【答案】A 11 . ( 2013 年高考湖北卷(文) ) 已知全集 U ? {1, 2,3, 4,5} , 集合 A ? {1, 2}, B ? {2,3, 4} , 则 B ? ?U A ? ( B. {3, 4} 2013 年 高

推荐相关:
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 大学生考试网 9299.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com