9299.net
大学生考试网 让学习变简单
当前位置:首页 >> 英语 >>

湛江市2014-2015年度第一学期期末调研考试高二英语试卷答题卡

湛江市2014-2015年度第一学期期末调研考试高二英语试卷答题卡

湛江市 2014-2015 学年第一学期期末调研考试 高二英语学科(必修 5、选修 6)试卷答题卡
试室
注意事项:1.保持卷面清洁,不要弄破。注意题号顺序,漏涂或填涂错误,责任自负。 2.考试时间为 80 分钟,满分 130 分。

学号_____________

以下为选择题答题区;必须用 2B 铅笔在各题目的指定区域内作答,否则答案无效。 I 语言知识及运用(共两节,满分 50 分) 第一节:完形填空(共 15 小题,每题 2 分,共 30 分) 1【A】 【B】 【C】 【D】 2【A】 【B】 【C】 【D】 3【A】 【B】 【C】 【D】 4【A】 【B】 【C】 【D】 5【A】 【B】 【C】 【D】 6【A】 【B】 【C】 【D】 7【A】 【B】 【C】 【D】 8【A】 【B】 【C】 【D】 9【A】 【B】 【C】 【D】 10【A】 【B】 【C】 【D】 11【A】 【B】 【C】 【D】 12【A】 【B】 【C】 【D】 13【A】 【B】 【C】 【D】 14【A】 【B】 【C】 【D】 15【A】 【B】 【C】 【D】

姓名________________

Ⅱ阅读理解 (共 20 题,每题 2 分,共 40 分) 26【A】 【B】 【C】 【D】 27【A】 【B】 【C】 【D】 28【A】 【B】 【C】 【D】 29【A】 【B】 【C】 【D】 30【A】 【B】 【C】 【D】 36【A】 【B】 【C】 【D】 37【A】 【B】 【C】 【D】 38【A】 【B】 【C】 【D】 39【A】 【B】 【C】 【D】 40【A】 【B】 【C】 【D】 31【A】 【B】 【C】 【D】 32【A】 【B】 【C】 【D】 33【A】 【B】 【C】 【D】 34【A】 【B】 【C】 【D】 35【A】 【B】 【C】 【D】 41【A】 【B】 【C】 【D】 【E】 【F】 42【A】 【B】 【C】 【D】 【E】 【F】 43【A】 【B】 【C】 【D】 【E】 【F】 44【A】 【B】 【C】 【D】 【E】 【F】 45【A】 【B】 【C】 【D】 【E】 【F】

校区_____________

班别_______________

以下为非选择题答题区;必须用黑色字迹的钢笔或签字笔在各题目的指定区域内作答,否则答案无效。

第二节;语法填空(共 10 题,每小题 2 分,共 20 分) 16._____________ 17.____________18._____________19.___________ 20.______________ 21._____________ 22.___________ 23.____________ 24.___________ 25.______________
-1-

Ⅲ 写作题(共三节,满分60分) 第一节:完成句子。 (共 10 小题,每小题 2 分,满分 20 分) 46.______________________________________________________________________________ 47.______________________________________________________________________________ 48.______________________________________________________________________________ 49.______________________________________________________________________________ 50.______________________________________________________________________________ 51.______________________________________________________________________________ 52.______________________________________________________________________________ 53.______________________________________________________________________________ 54.______________________________________________________________________________ 55.______________________________________________________________________________ 第二节:基础写作(共 1 小题,满分 15 分)

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
-2-

第三节:读写任务(共 1 小题,满分 25 分)

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
-3-


推荐相关:
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 大学生考试网 9299.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com