9299.net
大学生考试网 让学习变简单
当前位置:首页 >> >>

2011年4月全国自考《知识产权法:00226》试题和答案

2011年4月全国自考《知识产权法:00226》试题和答案

2011 4 00226

30

1

30

1. 2011 4 00226
2011 400226

30

1

30

1.(C) A. B. C. D.

2. 1998 10 2 2000 7 2 2001 10 23
(B) A.2048 10 2 B.2050 12 31 C.2051 10 23 D.2051 12 31

3.
(A) A. B. C. D.

4.

(D)

A. B.

C. D.

5.

(C)

A.

B.

C.D.

6. (C)

A. B. C. D.

7.(B) A. B. C. D.

8.

(D) A. B. C. D.

9.

(D)

A.

B.

C.

D.

10. 2005 9 8

2006

4 26

2008 8 7

(C)

A.2016 4 26 B.2028 8 7

C.2025 9 8 D.2026 4 26

11.(B) A. B. C. D.

12. 6 (A) A. B. C. D.

13.

(B)

A. B.

C. D.

14.

(B)

A. B.

C. D.

15. 2009 3 1

2010 4 1

2010 5 1 ""

58

5 5

(C)

A. B.

C. D.

16.

(D)

A. B.

C. D.

17.(A) A. B. C. D.

18.(B) A. B. C. D.

19. A. B. C. D.

(C)

20.

(A)

A.B.

C.D.PCT

21.1994 (B) A.WTO B.TRIPS C.WIPO D.WPPT

22.(D) A.B. C.D.

23.(A)
A. B. C. D.

24.(C) A. B. C. D.
25.(C) A. B. C. D.
26.(A) A. B. C. D.
27.(A) A. B. C. D.

28.

(D)

A.

B.

C.

D.

29.(D) A. B. C. D.

30.

(C)

A.B.

C.D.

10

2

20

31. A. B. C. D. E.

(ACDE)

32.(ABDE)

A.

B. C. D. E.

33.

(AC)

A. B. C. D. E.

34.

(AB)

A. B. C. D. E.

35. (ACE)

A. B. C. D.
E.

36.(CDE)

A. B. C. D. E.

37. (BCDE)

A. B. C. D.

E.

38.(ACD)

A. A

A

B.

C.

B

B

D.E.

39.(ABC)

A. B. C. D. E.

40.(ABCE)

A. B. C. D. E.

4

5

20

41.

: (1),, ; (2),; (3), /,

42.43.
1 2 3
44.


3

10

30

45.

18

(1)

(2)

46.

(1)

??(2)?

?47. 1980

1950 "" 1983 3 1

2008(1)?

?

""" """

(2)"""

"" ""
1.


网站首页 | 网站地图 | 学霸百科 | 新词新语
All rights reserved Powered by 大学生考试网 9299.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com