9299.net
大学生考试网 让学习变简单
当前位置:首页 >> 数学 >>

重庆市綦江中学2018_2019学年高二数学上学期第三学月考试题文20-含答案_图文

重庆市綦江中学2018_2019学年高二数学上学期第三学月考试题文20-含答案_图文

2018-2019 120 150 12 5 60 1(1,0) x2y20 ( ) Ax2y10 Bx2y10 C2xy20 Dx2y10 2 l x2(y3)24 xy10 l ( ) Axy20 Bxy20 Cxy30 Dxy30 3(1,1)( ) A(x1)2(y1)21 B(x1)2(y1)21 C(x1)2(y1)22 D(x1)2(y1)22 4(2,1) yx1 4 ( ) Ax2 By1 Cx1 Dy2 5 l. mn m n ( ) Aml Bmn Cnl Dmn 6 8 ( ) A12 B.332 C8 D4 7 O(0,0) lxy10 P P A(11)( ) A. 2 B2 C3 D4 8 x2y22x8y130 axy10 1 a ( ) A43 B34 C. 3 D2 9 M(ab) Ox2y21 axby1 O ( ) A B C D 10( ) A20 B24 C28 D32 11 ax2by20(a>0b>0) x2y24x2y80 12 ab ( ) A1 B5 C4 2 D32 2 12 P(2,0) l y 2x2 AB O AOB l ( ) A150 B135 C120 D 4 5 20 13 ABCDA1B1C1D1 E DD1 BD1 AEC ________ 14 A(23) 15 yx2a Cx2y22ay20 AB |AB|2 3 C ________ 16 O A(1,0)B(0 3)C(3,0) D |CD|1 |OAOBOD|________ 6 70 17 10 C(x1)2(y2)210 (1) l1xy40 (2) A(41) 18 12 CDAB EFGH EFGH BDBC ACAD CDAB. EFGH 19 12 ABCA1B1C1 D CC1 AB E DE AB1C1 E 20 12 M(3,4) N x2y24 OMON MONP P 21( 12 ) ABC----A1B1C1 ACBCBCCC1. AB1 DB1CBC1E. (1)DE AA1C1C (2)BC1AB1. 22 12 A(0,1) k l C(x2)2(y3)21 MN (1) k (2)OMON12 O |MN|.

网站首页 | 网站地图 | 学霸百科
All rights reserved Powered by 大学生考试网 9299.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com