9299.net
大学生考试网 让学习变简单
当前位置:首页 >> 数学 >>

江苏省南京市2012届高三数学教师寒假培训5立体几何二轮复习专题讲座_图文

江苏省南京市2012届高三数学教师寒假培训5立体几何二轮复习专题讲座_图文
""
" "2011 2010 2009
8 12

16
(1) (2)

22
(1) AM(2) CM

16(

) (1)(2)

16

(1)(2)2008

16
(1) (2)

2007

4 () 14

18 (1) (2) (3)

22P

BD1

D1P D1B

=APC: .
2010


2007 ABCD A1B1C1D13EAA1 FCC1AE=FC1=1 1EBFD1


" " """".
" " .
.

ABC--A1B1C1 A1

C1 D

EF A1BA1C D B1C1 A1DB1C

F

B1

E

1EF ABC

2 A1FD BB1C1C

C

A

BB1A1B1C1

B

BB1A1DB1CA1DA1DBB1C1CA1FDBB1C1C2012
16 1ACBDOEO OEBDPB PDEO ..................... 4 PD AECEO AEC PD AEC .............................. 3 1"OEBDPB" 4...... 1 2
2012

1 6 7

2 ABCD 4 O

AB6BC2 3 O--ABCD


()3

1

2 l

l 3

l l

4 l

l

4 ab

ab

a//b ab//ab

a//b// a b
() 4 3 85

ABC--A1B1C1 D BC

ADC1D 1AD BB1C1C

A1

(2) E B1C1 A1E ADC1

B1

C1 E

A B

C D

262 17A1EB ADC1 ADC1

BB1C1C 09 16

A1

ABC--A1B1C1 EF A1B

A1C D B1C1

A1DB1C1EF

ABC 2 A1FD

BB1C1C

A

C1 D

F

B1

E

C B

P

F

6 PABCD AB 2BC EF ABPC A
1 EF PAD 2 P ABCD
O AC
PAC PDE

D
O E

C B

1 PD CEDA CD 2

P

P

P

K

F

F
F

D

O

A

E

C
B K

D

O

A

E

C

B

A

D

C

K

O

E

B

7 ABCD

AD ABEAEEBBC

2F CE BF D

C

ACE

1AEBE

2 DAEC

F

3 M AB A

M

B

AM2MB CE

N MN DAE

E

3
11 16 ABCD AD2AB4E F ABAD ADE DE ABCDE 1 EF ABC 2 ADE BCDE FDCE

A

E

B

F

D

C

A F
D

E

B

C8

PABCD ABCD

PD ABCD PD P

DCE PC F PB

F

EFPB

(1) PA EDB

E

(2) PB EFD

C

(3) CPBDD

B A

9

ABCD ACEF

AB 2AF1

E

1 A--DF--B

2 AC P
C
PF AD 600

D

F B
A

"" ""


4 "" ""
网站首页 | 网站地图 | 学霸百科 | 新词新语
All rights reserved Powered by 大学生考试网 9299.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com